Korruption

Vad är korruption?

Korruption är inget enhetligt definierat begrepp. Det blir ofta använt som en samlingsbeteckning för förfaranden som medför att beslut och handlingsprocesser påverkas på ett otillbörligt sätt. En vanligt förekommande definition är missbruk av makt för att gynna sig själv eller annan.

Mutor – en form av korruption

Mutbrott är en form av korruption. Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering är de mutbrott som finns i brottsbalken. Till korruptionsbrott brukar också trolöshet mot huvudman bli inräknat. Du hittar lagtexten för de olika mutbrotten här.

Olika former av korruption

Korruption kan också ta sig uttryck på andra sätt. Några exempel på vad begreppet korruption kan innefatta ser ni nedan, exempelvis olika typer av vänskapskorruption, favorisering och maktmissbruk.

Mörkertal – korruption sker ofta i det dolda

Eftersom korruption ofta är något som sker i det dolda är det svårt att bedöma hur utspridd den är. Men ett sätt att få en uppfattning om korruptionens utbredning i olika geografiska områden är genom kartläggningar som olika organisationer genomför. En sådan kartläggning är den internationella organisationen Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex. År 2020 hamnade Sverige på plats 3 av 179, där en högre placering indikerar att landet upplevs som mindre korrupt.

Mutbrott i Sverige

Med stöd av statistik från Brottsförebyggande rådet har Institutet Mot Mutor tagit fram en bild av Den typiske svenska mutbrottslingen. Den ger ledning över svensk mutbrottslighet.

IMM sammanställer årligen en rättsfallssamling för att ge en enkel och sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Du hittar alla våra rättsfallssamlingar här.