Korruption

Vad är korruption?

Korruption är inget enhetligt definierat begrepp, men används ofta som en samlingsbeteckning för förfaranden som medför att beslut och handlingsprocesser i samhället påverkas på ett otillbörligt sätt. En ofta vanligt förekommande definition är missbruk av makt för att skapa fördelar för sig själv eller andra.

Mutor – en form av korruption

Mutbrott är en form av korruption. Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering är de mutbrott som finns i brottsbalken. Till korruptionsbrott brukar också räknas trolöshet mot huvudman. För lagtext, klicka här.

Olika former av korruption

Korruption kan också ta sig uttryck på andra sätt. Några exempel på vad begreppet korruption kan innefatta ser ni nedan, som till exempel olika typer av vänskapskorruption, favorisering och maktmissbruk.

Mörkertal – korruption sker ofta i det dolda

Eftersom korruption ofta är något som sker i det dolda är det svårt att bedöma hur utspridd den är. Ett sätt att få en uppfattning om korruptionens utbredning i olika geografiska områden är genom kartläggningar som genomförs av olika organisationer. En sådan kartläggning är den internationella organisationen Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex. År 2019 rankades Sverige på plats 4 av 180, där en högre placering indikerar att landet upplevs som mindre korrupt.

Mutbrott i Sverige

Med stöd av statistik från Brottsförebyggande rådet har IMM tagit fram en bild av Den typiske svenska mutbrottslingen, som ger ledning över svensk mutbrottslighet.

IMM sammanställer årligen en rättsfallssamling för att ge en enkel och sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Du hittar alla våra rättsfallssamlingar här.