Brottsbalken

Brottsbalken (SFS 1962:700)

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande:

  1. En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).
  2. Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta).
  3. Det är inte tillåtet att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon för att denne ska påverka beslutsfattaren vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling (handel med inflytande).
  4. En näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor (vårdslös finansiering av mutbrott).

Klicka här för lagtext

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

I lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (Visselblåsarlagen) finns bestämmelser som medger skydd mot repressalier för personer som larmar om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Mutbrott utgör allvarliga missförhållanden i lagens bemärkelse.

Lagen innebär att arbetstagaren i första hand ska slå larm internt. Om arbetstagaren först slagit larm internt utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder eller i skälig utsträckning informerat arbetstagaren om vidtagna åtgärder, eller om arbetstagaren av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm och arbetstagaren hade fog för det påstående om allvarliga missförhållanden som larmet avsåg så medger även lagen skydd för att arbetstagaren slår larm externt.

Årsredovisningslag (1995:1554)

Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om hur företag ska gå tillväga när de upprättar och offentliggör sin årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. I 6 kap. regleras den förvaltningsberättelse som företag ska upprätta. Enligt 6 kap. 10 § ska förvaltningsberättelsen för vissa företag även innehålla en hållbarhetsrapport.

Kravet på hållbarhetsrapport omfattar företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

  1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250,
  2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
  3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 12 § ÅRL ska en hållbarhetsrapport innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten. En del i detta är enligt bestämmelsen att ange hur företaget arbetar för att motverka korruption.