Nyheter

Allt fler arbetar med etik och regelefterlevnad i Norden

15 december 2023

Antalet anställda som arbetar med etik- och regelefterlevnad ökar. 96 procent av organisationer i Norden har en uppförandekod och 97 procent av etik- och regelefterlevnadsprogrammen omfattar även antikorruption. Detta framgår i Nordic Business Ethics and Compliance Survey 2023.
– Det faktum att nästan alla etik- och regelefterlevnadsprogram innefattar antikorruption är glädjande, säger Parul Sharma.

Nordic Business Ethics Initiatives rapport Nordic Ethics and Compliance Survey 2023 undersöker hur arbetet med etik och regelefterlevnad arbetas med inom organisationer. Rapporten är baserad på en undersökning där 123 arbetstagare i nordiska länder, med regelefterlevnad som profession, svarat på en digital enkät. Årets undersökning visar en positiv trend där antalet organisationer med en arbetstagare som arbetar med etik och regelefterlevnad ökar. 85 procent av respondenterna uppgav att det finns en person anställd för etik- och regelefterlevnad vid deras organisation; sju av tio organisationer har mer än en heltidsresurs som arbetar med dessa frågor. Många företag, 97 procent, inkluderar anti-mutbrott och antikorruption i etik- och regelefterlevnadsprogrammet. Utöver detta är även affärsetik samt utredningar & visselblåsningar vanligt förekommande.

Det finns rum för förbättring vad gäller mätning av effektiviteten av de insatser företag gör gällande etik och regelefterlevnad. De flesta företag har en uppförandekod, hela 96 procent uppger att så är fallet. Däremot är det knappt två tredjedelar av dessa som utvärderar programmets effektivitet. Enligt rapporten är de största utmaningarna för de som arbetar med etik och regelefterlevnad limiterad budget och tillgång till resurser, den faktiska påverkan på kulturen och affärsmetoder samt manuella processer och brist på systemstöd.

Antalet organisationer med visselblåsarkanaler har ökat

Onlineutbildningar är det vanligaste sättet att förankra uppförandekoden i det vardagliga arbetet. Enbart tio procent av organisationerna erbjuder personlig utbildning till samtliga arbetstagare. Tolv procent erbjuder ingen sådan utbildning och 59 procent erbjuder personlig utbildning till mellan tio och 30 procent av arbetsstyrkan.

Sedan implementeringen av visselblåsarlagstiftning på nationell nivå har antalet organisationer med en anonym visselblåsarfunktion ökat från 88 procent 2021 till 98 procent 2023. Sedan 2021 har även antalet visselblåsningar ökat. En majoritet av etik- och regelefterlevnadsfunktionerna äger organisationernas visselblåsningsprocess; 73 procent uppger att så är fallet.

– Det faktum att nästan alla etik- och regelefterlevnadsprogram innefattar antikorruption är glädjande. Däremot finns fortfarande vissa utmaningar för organisationerna och deras etik- och regelefterlevnadsprogram, inte minst det som framgår i rapporten avseende resurser och bristen på systemstöd. Dessutom finns utvecklingspotential vad gäller hur många arbetstagare som erbjuds personlig utbildning i etik och regelefterlevnad, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Ta del av rapporten här.