Nyheter

Asker Healthcare Group ny stödjande medlem till IMM

2 november 2023

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Asker Healthcare Group som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Korruption inom hälso- och sjukvård kan orsaka stor skada på det allmännas förtroende för sektorn. Att tydligt ta ställning och arbeta mot korrupta aktiviteter inom hälso- och sjukvård är viktigt, även för de som tillhandahåller produkter och tjänster. Genom medlemskapet stöttar Asker Healthcare Group dels IMM:s arbete, dels betonar de ytterligare vikten av antikorruptionsfrågan, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Asker Healthcare Group är en koncern bestående av fler än 40 företag i 14 länder med huvudkontor i Sverige. Koncernen arbetar för att stödja såväl patienter som vården med att förbättra vårdresultat, minska totalkostnaden samt säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja. Genom att utveckla hållbara lösningar, samt att vara en  nära, pålitlig och högkvalitativ partner till vården, vill de bidra till förändringar i det europeiska sjukvårdssystemet. Läs mer om Asker Healthcare Group här.

– Asker Healthcare Group har stort fokus på affärsetik och har implementerat ett ledningssystem för att utbilda företagsledningarna i alla bolag i koncernen så att de i sin tur kan utbilda sin personal i att identifiera affärsetiska risker och hur de ska handla om de upptäcker risker. Genom att bli medlem i IMM ser vi ytterligare möjligheter att öka vår kompetens inom affärsetik och få tillgång till aktuella exempel och kunskap, så att vi kan upptäcka och motverka all form av korruption, säger Sanna Norman, Head of ESG vid Asker Healthcare Group.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se