Nyheter

Doktorsavhandling undersöker korruptionsrisker inom mogna demokratier

31 mars 2023

Sverige riskerar att underskatta nepotism. Att vara närstående till personer på viktiga poster inom offentlig verksamhet kan ge fördelar vid arbets- och bostadssökande. Det finns även indikationer på att lokala företag kan gynnas vid offentliga upphandlingar, detta visar en ny doktorsavhandling vid Linköpings Universitet.

En ny doktorsavhandling vid Linköpings Universitet undersöker risken för korruption i mogna demokratier. Mogna demokratier är i avhandlingen definierade som länder där marknadsekonomi, starka juridiska rättigheter, rättsstaten, fria medier samt fria val är utvecklade och etablerade. Avhandlingen syftar bland annat till att öka kunskapen kring korruptionsrisker i sammanhang som traditionellt sett ses som fria från korruption.

Undersökningen har avgränsats till Sverige. Detta bland annat då landet genom reformer alltmer suddat ut gränserna mellan privat och offentlig sektor. Ytterligare faktorer är att den svenska befolkningen tenderar att uppleva korruption som ett större problem än övriga nordiska länder. Sveriges kontrollsystem och sanktioner är dessutom sedda som bristfälliga när det gäller korruptionsrelaterade brott.

Risk att nepotism är underskattat

För att undersöka hur det förhåller sig är storskalig registerdata analyserad över hela den svenska befolkningen. Exempelvis var de arbetar, vem de är släkt med och vad de har för utbildning. Resultatet av undersökningen visar på en förhöjd risk att personer blir gynnade genom socialt kapital. Exempelvis är möjligheten att få ett mer kvalificerat arbete inom myndigheter generellt sett högre om den sökande har ett syskon eller förälder som arbetar på en högre position inom en myndighet. Även chansen att få en hyresbostad ökar om man har en närstående som arbetar vid ett hyresbolag. Det finns dessutom tecken på att lokala företag kan vara gynnade vid offentliga upphandlingar.

Avhandlingens resultat visar också att studenter med ett lägre gymnasiebetyg genom familjekontakter har en större möjlighet att få en mer kvalificerad anställning inom statlig verksamhet. Medan detta inte definitivt går att förklara med nepotism är det dock en möjlighet att så är fallet.

– Vi vet sedan tidigare att vänskapskorruption är utbredd i Sverige. Denna typ av korruption är direkt förtroendeskadligt vad gäller allmänhetens inställning till det offentliga. Att arbete inom den offentliga sektorn är utförd på ett sakligt och oberoende sätt är av allra största vikt för samhället. Redan vid misstanke om korruption finns risk för att förtroendet urholkas. Därav är det viktigt att ytterligare uppmärksamma denna form av korruption och hantera dess skadeverkningar, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Läs doktorsavhandlingen här.