Nyheter

Långsamma framsteg i förvaltningsmyndigheternas arbete mot korruption

20 december 2023

Statskontoret har lämnat sin slutrapport i uppdraget att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. Av slutrapporten framgår bland annat att det skett små förändringar i arbetet mot korruption. Statskontoret har även identifierat fyra centrala områden för att myndigheter ska kunna arbeta medvetet och strukturerat mot korruption.
– Arbetet behöver trappas upp, säger Parul Sharma.

I december 2020 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. Arbetet har bestått av att lämna två lägesbilder som beskriver arbetet myndigheter bedriver mot korruption. Det har även bestått av utveckling av stöd för ett strukturerat arbete mot korruption. Uppdraget har dessutom innefattat att skapa ett forum för samverkan mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor.

I sin slutrapport bedömer Statskontoret att arbetet myndigheter för mot korruption går framåt. Däremot går utvecklingen långsamt. De förändringar som skett mellan 2021 och 2023 är enligt rapporten till det bättre, om än små. De regler och lagar som stipulerar det förebyggande arbetet mot korruption inom myndigheter är, enligt Statskontoret, utspridda och ibland otydliga. Statskontoret har i rapporten identifierat fyra centrala områden för att myndigheter ska kunna arbeta medvetet och strukturerat mot korruption. Dessa är ledning och organisering, kunskap och medvetenhet, risker och riskanalyser samt åtgärder mot korruption. Det är centralt att myndigheter, i arbetet med att förebygga korruption, utgår från en bred definition av begreppet korruption.

Statskontoret lämnar förslag och rekommendationer

Statskontoret bedömer att regeringen kan få ett bredare beslutsunderlag, och myndigheterna ett bättre stöd i arbetet mot korruption. Detta genom att utveckla samarbetet mellan de myndigheter som har sakkompetens inom korruptionsområdet.

I rapporten lämnar Statskontoret även förslag till regeringen samt ett antal rekommendationer till myndigheter. Den första delen av förslagen handlar om att regeringen ska tydliggöra såväl styrningen som förväntningarna på myndigheterna. Den andra delen av förslagen syftar till att säkerställa att myndigheterna kontinuerligt får det stöd de behöver. Dessutom föreslås att regeringen säkerställer att myndigheternas arbete mot korruption följs upp regelbundet. Avslutningsvis föreslår Statskontoret att en grupp av myndigheter med expertkunskaper inom korruptionsfrågor verkar gemensamt för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption inom förvaltningen.

– Det är självklart positivt att arbetet mot korruption rör sig framåt. Det är tydligt att arbetet mot korruption inom förvaltningsmyndigheterna behöver växlas upp. IMM fortsätter att följa arbetet, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Läs slutrapporten här.