Nyheter

Oroande att påverkansmetoder används inom offentlig sektor

20 november 2023

En ny forskningsrapport lyfter hur organiserad brottslighet påverkar staten och kommuner. Rapportens tyngdpunkt är hur förvaltningen på kommunal nivå är påverkad. Bland annat framgår att korruption är en av tre påverkansmetoder samt att organiserad brottslighet är systemhotande.
– Korrupta ageranden skapar stora konsekvenser vart än den förekommer, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Rapporten Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun ger en kunskapsöversikt över hur organiserad brottslighet påverkar, eller kommer påverka, myndigheter. Rapporten är baserad på internationell forskning, rapporter från svenska myndigheter och organisationer, medierapportering samt forskning om myndighetssamverkan inom en svensk kommun. Tyngdpunkten i rapporten är hur organiserad brottslighet påverkar förvaltningen på kommunal nivå. Det framgår att institutioner i Sverige är sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbrottslighet. Trots en begränsad forskning har myndigheter i flertalet rapporter varnat för riskerna med infiltration, påtryckningar och otillbörlig påverkan på den svenska statsförvaltningen.

Flera faktorer är orsaken till att det kommunala är sårbart för påverkan. Bland annat sker fördelningen av stora delar av välfärdsresurserna på kommunal nivå. Dessutom har tjänstepersoner inom kommunala verksamheter en viktig funktion då besluten de fattar ger stora ekonomiska konsekvenser på individnivå. Flera riskfaktorer för korruption är identifierade utifrån befintlig forskning. Däribland möjligheter för privata aktörer att med offentlig finansiering erbjuda välfärdstjänster i privat regi. Dessutom belyser rapporten att andra sårbarheter är tjänstemännens stora handlingsutrymme, en svag kommunal revision, tystnadskulturer, geografisk och social närhet mellan tjänstemän och medborgare samt samhällsnormer.

Rapporten belyser tre påverkansmetoder; våld och hot, korruption samt infiltration av myndigheter. Vad gäller påverkan genom korruption är det relativt outforskat i Sverige. Eftersom korruption sker i det dolda, och dessutom är svårupptäckt, syns den sällan i brottsstatistiken. Det saknas även studier av omfattningen av den organiserade brottslighetens korruption av svenska myndigheter.

Svenska myndigheter beskriver, enligt rapporten, närvaron av avancerad organiserad brottslighet som systemhotande. Den innebär dessutom ofta mycket stora påfrestningar för staten och dess myndigheter. Särskilt allvarliga blir problemen om brottsligheten infiltrerar politiken och genom korruption påverkar politiska beslut samt myndighetsutövning.

Korruption riskerar att ge långtgående konsekvenser för samhället

Eftersom korruption sker i det dolda undermineras medborgarnas möjlighet att kräva politiskt ansvar för de beslut som är fattade. Påverkan bryter dessutom mot rättssäkerhetsprincipen, då den leder till en ojämn fördelning av offentliga resurser. Dessutom medför korruption risken att kostnader för arbete och tjänster ökar drastiskt samt att fördelningen av offentliga kontrakt blir icke-transparent, vilket leder till slöseri av offentliga resurser. I längden är risken att medborgarnas förtroende till demokratin, det offentliga, institutioner och politiken undermineras. Långsiktiga konsekvenser kan innebära en minskad vilja att betala skatt, delta i val, anmäla brott eller på annat sätt engagera sig i samhällsfrågor.

Rapporten ger rekommendationer till forskare, politiker samt myndigheter och kommuner. Forskare är rekommenderade att bedriva mer grundforskning; det finns behov av mer kunskap kring hur kriminella aktörer påverkar såväl svensk förvaltning som politik. Till politiker rekommenderar rapporten en politisk vilja att driva och prioritera frågan för att motverka organiserad brottslighet. På kommunal nivå är rekommendationen att den politiska ledningen ger stöd och mandat till de som ska arbeta mot kriminaliteten. Politiker och chefer på lokal nivå är rekommenderade att synliggöra problematiken samt skapa arbetsmetoder för långsiktigt förebyggande arbete.

– Korrupta ageranden skapar stora konsekvenser vart än den förekommer. Det faktum att det offentliga förvaltar medborgarnas tillit gör den speciellt korruptionsutsatt, och är även varför sektorn behöver prioritera arbetet mot korruption. Dessutom är behovet av robust empiriskt material viktigt för att ytterligare kunna belysa problematiken och korruptionens utbredning. IMM välkomnar rapporten och dess rekommendationer, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Läs rapporten här.