Nyheter

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om Sveriges deltagande i Eppo

29 januari 2024

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten. Deltagandet syftar bland annat till att bidra till kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. Regeringen föreslår även ett antal följdändringar i andra lagar.
– Korruption på alla nivåer, såväl nationellt som internationellt, behöver motarbetas systematiskt och kraftfullt, säger Parul Sharma.

Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) är en EU-myndighet. Myndighetens uppgift är att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar unionens ekonomiska intressen. Myndighetens centrala nivå är i Luxemburg. Den består av bland annat en europeisk åklagare från varje medlemsstat som är en del av samarbetet. Dess decentraliserade nivå består av europeiska delegerade åklagare som är placerade i medlemsstaterna. Inom Eppos behörighet ingår brott så som bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Dessutom är det möjligt att Eppos behörighet omfattar vissa gränsöverskridande skattebrott, avseende mervärdesskatt.

Regeringen anser att Sverige ska ingå i Eppo för att bidra till kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. För att uppfylla kraven för att Sverige ska kunna delta föreslår regeringen nu en ny lag om Eppo. Dessutom föreslår regeringen ett antal följdändringar i andra lagar. Den nya lagen och lagändringarna är föreslagna att träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

EU-länder går miste om minst 50 miljarder euro om året

I remissen framgår att EU-länderna, enligt EU-kommissionen, går miste om minst 50 miljarder euro om året i momsintäkter till följd av bedrägerier. Vidare lyfter regeringen att Eppo sannolikt kommer bli allt viktigare för att utreda och väcka åtal mot den typen av brott. Regeringen pekar även på att myndigheten redan bidragit till ett större fokus på brott mot EU:s finansiella intressen.

Den verksamhet Eppo bedriver innebär också en möjlighet till ökad kompetens på området. Utöver detta innebär verksamheten att risken för korruption och förlusten av EU-medel kan minska i samtliga medlemsstater. Dessutom är förväntningen att fler åtgärder vidtas för att antalet anmälningar ska öka. Detta bland annat genom utbildning till tjänstemän som övervakar fondförvaltning och andra stödinsatser. I remissen framställer regeringen det som troligt att anmälningsfrekvenser ökar till följd av ett svenskt deltagande i Eppo.

– Korruption på alla nivåer, såväl nationellt som internationellt, behöver motarbetas systematiskt och kraftfullt. Ett svenskt deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten är inte bara gott ur EU-synpunkt. Potential finns även för ett starkare nationellt utredande arbete mot korruptionsbrott inom Sveriges gränser. De 50 miljarder euro som årligen går förlorade till följd av bedrägeri inom EU är medel som skulle kunna användas till handel och bistånd, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Läs lagrådsremissen här.