Nyheter

Sveriges åtgärder för att förhindra korruption inte tillräckliga enligt GRECO

30 november 2021

Sverige har endast åtgärdat två av femton rekommendationer för att motverka korruption på ett fullgott sätt. Det framgår i ny rapport som GRECO (Group of States against Corruption) publicerat. I rapporten utvärderar de vilka åtgärder Sverige antagit efter GRECO:s rekommendationer för att motverka korruption inom polisväsendet samt i förhållande till bland annat regeringsföreträdare och andra politiker. 

GRECO har i rapporten utvärderat hur väl Sverige har genomfört de åtgärder som framkom i den femte granskningen av Sveriges efterlevnad av åtaganden i Europarådets konventioner mot korruption. Två av åtgärderna bedömer GRECO att Sverige har vidtagit på ett adekvat sätt. Det första är att regeringen ska ha möjliggjort elektronisk hantering och tillgänglighet för information som myndigheterna tillhandahåller. Det andra är att säkerställa att anställda inom polisen måste anmäla alla typer av oegentligheter de stöter på i arbetet.

Sex av åtgärderna anser GRECO att Sverige delvis har implementerat. Det gäller bland annat framtagandet av handlingsplanen mot korruption, tillsyn för efterlevnad av uppförandekoden inom polisväsendet samt rådgivning och utbildning av högt uppsatta politiker kring svåra etiska frågor.

– De rekommendationer GRECO tagit fram ska förstärka länders arbete mot korruption. Att Sverige anses ha fullgjort endast två av femton åtgärder kan enbart tolkas som underkänt betyg. Vi måste sätta antikorruption högre upp på agendan och arbeta mer effektivt och aktivt med frågan, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Välkomnande åtgärder inom polisväsendet

Vidare välkomnar GRECO det interna dokumentet om etik antaget av rikspolischefen. Det gäller även rikspolischefens beslut att säkerställa en specialfunktion för konfidentiell rådgivning och en visselblåsarfunktion inom polisen. Implementeringen av utbildningsinsatser och andra initiativ i arbetet mot korruption inom polisen får beröm. Slutligen framhåller GRECO att Sverige bör införliva samtliga initiativ, inom såväl polisväsendet som centralförvaltningen, inom en snar framtid.

Du kan läsa GRECO:s fullständiga utvärdering här.