Inkomstskattelagen

Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229)

Inkomstskattelagen (IL) reglerar beskattning av inkomster, och gäller för både fysiska och juridiska personer. Både den kommunala och den statliga inkomstskatten täcks av lagen.

I 9 kap. 10 § IL finns ett uttryckligt avdragsförbud för mutor och andra otillbörliga belöningar. Mutans beteckning (t.ex. provision, arvode eller avgift) saknar betydelse. Är det fråga om en kostnad som på ett otillbörligt sätt kan tänkas påverka mottagarens tjänsteutövning är den inte avdragsgill.

Relevanta bestämmelser: 9 kap. 10 § IL.

Klicka här för lagtext