Marknadsföringslagen

Marknadsföringslag (2008:486)

Marknadsföringslagen (MFL) innehåller förebyggande regler som anger ramarna för företagens handlande på marknaden och tar sikte på att skydda konsumenters och näringsidkares ekonomiska intressen. MFL har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

MFL är uppbyggd med en vitessanktionerad allmän generalklausul som föreskriver att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Strider marknadsföring mot sådan sed är den att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Generalklausulen kan användas mot korruptiv marknadsföring. Syftet med förbudet mot korruptiv marknadsföring kan sägas vara att motverka marknadsföringsåtgärder som påtagligt hindrar eller försvårar för konsumenter och andra kunder att göra ett rationellt val på marknaden och som förvanskar konkurrensen mellan näringsidkare.

Relevanta bestämmelser: 5-6 §§, 23 §, 27 § samt 47 § MFL.

Klicka här för lagtext