Visselblåsarlagen

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

I lagen finns bestämmelser som medger skydd mot repressalier för personer som larmar om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med allvarliga missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. Mutbrott utgör allvarliga missförhållanden i lagens bemärkelse.

Lagen innebär att arbetstagaren i första hand ska slå larm internt. Om arbetstagaren först slagit larm internt utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder eller i skälig utsträckning informerat arbetstagaren om vidtagna åtgärder, eller om arbetstagaren av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm och arbetstagaren hade fog för det påstående om allvarliga missförhållanden som larmet avsåg så medger även lagen skydd för att arbetstagaren slår larm externt.

Klicka här för lagtext