Rättsfall

Hovrätten dömer privatperson och läkare för givande respektive tagande av muta

15 juni 2023

Svea hovrätt, dom 2023-06-15 i mål nr B 4589-23

En privatperson kontaktade en läkare via en chattfunktion med anledning av att denne och två vänner önskade få ett läkemedel utskrivet. Därefter fördes en summa om 8 000 kronor över till läkarens bankkonto, varpå läkaren skrev ut ett recept på det efterfrågade läkemedlet till personen och dennes vänner. Samtliga nekade till brott.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten ogillade åtalet då domstolen inte ansåg det bevisat att föreskrivningarna skett med hjälp av läkarens arbetsplatskod och att det därmed inte rört sig om något som varit hänförligt till ett uppdragsförhållande mellan läkaren och dennes uppdrag inom regionen. Till följd av detta ansåg tingsrätten att det inte var bevisat att läkaren utgjorde mutbar person och frikände samtliga från mutbrott.

Hovrättens bedömning

Genom den nya utredningen fann hovrätten det klarlagt att läkaren fått viss ersättning från regionen med anledning av privatpersonens patientbesök, samt att privatpersonen tillgodoräknats ersättning för det föreskrivna läkemedlet från regionen. Mot denna bakgrund bedömde hovrätten, i motsats till tingsrätten, att det funnits ett sådant uppdragsförhållande som är en förutsättning för att ansvar för mutbrott ska bli aktuellt. Vidare ansåg hovrätten att betalningen till läkaren utgjorde en otillbörlig förmån och att betalningen skett i syfte att läkaren, inom ramen för sitt uppdrag, skulle skriva ut det önskade läkemedlet. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och dömde privatpersonen och läkaren för givande respektive tagande av muta.

Läkaren, som också gjort sig skyldig till annan brottslighet, dömdes till två års fängelse och ålades näringsförbud. Hovrätten ålade även läkarens företag att betala en företagsbot om två miljoner kronor. I bedömningen av företagsbotens storlek tog hovrätten hänsyn till att läkarens brottslighet var direkt knuten till den bedrivna verksamheten. Tingsrätten förklarade även brottsvinsten förverkad. Privatpersonen dömdes till 50 dagsböter.

Läs mer om tingsrättens bedömning här.