Rättsfall

Hovrätten fastställer fällande dom mot en produktchef i ett inköpsbolag och en anställd i ett leverantörsbolag

19 Oktober 2022

Hovrätten för Västra Sverige, dom 2022-10-19 i mål nr B 6136-21

En produktchef på ett inköpsbolag samarbetade med en anställd och en företrädare (en handelsagent i utlandet) för ett leverantörsbolag genom att tillsammans bestämma en prisnivå som möjliggjorde vinstmarginal i form av provision.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att produktchefen mellan åren 2015-2018 tagit del av provisionen från leverantörsbolaget via insättningar, som uppgick till cirka 3,5 miljoner kronor. Under åren 2018-2019 tog produktchefen från samma handelsagent, under annan anställning, även emot 207 000 kronor. Produktchefen dömdes för grovt tagande av muta vid två tillfällen samt för grov trolöshet mot huvudman.

Gällande den anställda på leverantörsbolaget kom tingsrätten fram till att den anställda i vart fall har haft kännedom om huvuddragen i brottsplanen och varit likgiltig inför att agerandet i längden orsakat skada för inköpsbolaget samt att produktchefen genom mottagandet av pengarna fått otillbörliga förmåner. Den anställda dömdes därför för medhjälp till grovt tagande av muta vid ett tillfälle samt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

Då produktchefen bedömdes ha utnyttjat sin ställning i respektive bolag samt att det varit fråga om systematisk brottslighet bestämdes påföljden till fängelse i tre år och sex månader. Påföljden för den anställda bestämdes till ett år och sex månader. Avseende produktchefen förklarades värdet av förmånen i ett fall som förverkat utbyte av brott.

Hovrättens bedömning

Hovrätten fastställde tingsrättens dom avseende produktchefen i frågan om grovt tagande av muta vid två tillfällen samt grov trolöshet mot huvudman, liksom avseende påföljden som bestämdes till fängelse i tre år och sex månader.

Vad gäller den anställda på leverantörsbolaget anslöt sig hovrätten till tingsrättens bedömning i fråga om medhjälp till grovt tagande av muta samt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Hovrätten gjorde dock en annan bedömning i frågan om straffvärdet. Med beaktande av dröjsmål, samt att den anställde lämnat uppgifter väsentliga för utredningen av brotten, ändrades påföljden till fängelse i ett år.