Rättsfall

Hovrätten fastställer fällande dom om givande och tagande av muta efter middagsbjudning

13 april 2022

Svea hovrätt, dom 2022-04-13 i mål nr B 11966-19

I samband med en fartygsinspektion bjöd fartygets befälhavare de två fartygsinspektörer som genomförde inspektionen på middag till ett värde om 450 kr per person. Middagen betalades av fartygsbolaget som representationskostnad.

Åklagaren yrkade på ansvar för givande respektive tagande av muta.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det saknas en legaldefinition av när en förmån blir otillbörlig – och därmed muta – och att en helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet. Av relevans för bedömningen är mottagarens tjänst eller uppdrag, förmånens art och värde. Tingsrätten betonade också att mutbrottsregleringen avser att inom den offentliga sektorn skydda allmänhetens tilltro till att myndighetsutövning utövas korrekt och att offentliga organ bedriver sin verksamhet med absolut hederlighet och opartiskhet.

Tingsrätten konstaterade att inspektörerna befann sig ombord fartyget för att inspektera säkerheten, vilket utgör myndighetsutövning. Vidare framhöll tingsrätten att mutbrott inte är ett effektbrott utan det räcker att förmånen, utifrån sett, kan uppfattas som beteendepåverkande. Det hade därför ingen betydelse att det i målet inte ens påståtts att middagen lämnats för att påverka inspektörerna eller att deras myndighetsutövning påverkats av middagen. Gällande värdet på middagen, 450 kr, bedömde tingsrätten att värdet inte var så ringa att det av den anledningen skulle vara straffritt. Slutligen konstaterade tingsrätten att det fanns ett tjänstesamband, även om middagen hade skett under den tid som inspektörerna var lediga ombord på fartyget.

I fråga om uppsåt konstaterade tingsrätten att straffansvaret är personligt och att det saknar betydelse om en arbetsgivare eller annan har lämnat samtycke till att ta emot förmånen. Enligt domstolen kan det emellertid påverka uppsåtsbedömningen om den som tagit emot en förmån saknat kännedom om att det varit otillåtet. I det aktuella fallet konstaterade tingsrätten dock att det hade förekommit diskussioner om mutbrott på de tilltalades arbetsplats och att de i vart fall skulle anses likgiltiga inför att de tog emot en otillåten förmån vilket är tillräckligt för straffansvar. Befälhavaren och de två inspektörerna dömdes därför för givande respektive tagande av muta.

Hovrättens bedömning

Hovrätten delade tingsrättens bedömning avseende skuldfrågan. I frågan om påföljd beaktade hovrätten att fartygsinspektörerna avskedats samt att handläggningen varit långsam, närmare två och ett halvt år. Mot bakgrund av detta samt det redan låga straffvärdet, fann hovrätten att det var uppenbart oskäligt att döma ut påföljd och meddelade i stället påföljdseftergift. Avseende befälhavaren beaktades endast den långa handläggningstiden och hovrätten satte därför ned antalet dagsböter från 40 till 30 och bötesbeloppet från 600 kr till 150 kr.