Rättsfall

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om banktjänsteman som dömts för tagande av muta

9 maj 2018

Svea Hovrätt, dom 2015-05-09 i mål nr B 7062-17

En person hade näringslivsförbud men startade trots detta ett nytt bolag. En bekant till personen som arbetade på en bank och tidigare hade hjälpt till med banktjänster tog fram bankhandlingar till det nystartade bolaget. Dagen innan bankhandlingarna togs fram hade personen ”swishat” 10 000 kr till banktjänstemannens privata konto.

De båda uppgav att pengarna var en kompensation för en misslyckad lägenhetsuthyrning ett och ett halvt år tidigare. Med beaktande av det tidsmässiga sambandet mellan betalningen och utförandet av banktjänsterna fann tingsrätten dock att betalningen måste ha varit avsedd som en otillbörlig förmån till banktjänstemannen för dennes tjänsteutövning. Tingsrätten dömde därmed för givande respektive tagande av muta.

Banktjänstemannen överklagade till hovrätten och anförde att denne vid framtagandet av de aktuella bankhandlingarna hade gjort alla nödvändiga kontroller i det aktuella ärendet och därför handlagt ärendet på vanligt sätt.

Hovrätten framhöll att det vid bedömningen av en förmåns samband med tjänsteutövningen för straffansvar bland annat krävs att en förmån tas emot ”för utövningen av tjänsten”. Hovrätten menade att det i detta krav ligger att det dominerande sambandet mellan parterna ska vara ett tjänstesamband och att förmånen därmed ytterst ska kunna sättas i samband med något som är att hänföra till den verksamhet som arbets- eller uppdragstagarens huvudman bedriver. Hovrätten framhöll vidare att det däremot för att tjänstesambandet ska vara uppfyllt inte är nödvändigt att mottagaren också vidtagit någon konkret åtgärd med anledning av förmånen, så som att till exempel ha avvikit från gängse rutiner vid handläggningen av ett ärende. Hovrätten fann därför att banktjänstemannen gjort sig skyldig till tagande av muta.

I påföljdsbedömningen framhöll tingsrätten att även om beloppet om 10 000 kr inte framstod som särskilt högt, var gärningen att se som allvarlig då den öppnade upp för omfattande brottslighet i det aktuella bolaget. Detta borde banktjänstemannen rimligen ha insett. Därför menade tingsrätten att påföljden inte kunde stanna vid ett bötesstraff. Tingsrätten bestämde därför påföljden till villkorlig dom och 50 dagsböter.  Banktjänstemannen dömdes också att betala 10 000 till staten som förverkat utbyte av brott. Hovrätten fastställde påföljdsbedömningen i enlighet med detta.