Rättsfall

Hovrätten frikänner hemtjänstanställd från åtal om grovt mutbrott

21 april 2022

Svea hovrätt, dom 2022-04-21 i mål nr B 619-20

Under en tidsperiod om tre år skedde fyra pengaöverföringar från en hemtjänstbrukares konto till ett konto som tillhörde föräldern till en av brukarens hemtjänstvårdare. Totalt fördes 480 000 kronor över till föräldern. Två av överföringarna skedde under den tid som vårdaren var anställd och utförde tjänster för brukaren och två överföringar skedde sedan vårdaren lämnat sin anställning. För pengarna köpte föräldern en bil till vårdaren, till ett värde om cirka 164 000 kronor. Föräldern förde också över sammanlagt 190 000 kronor till vårdaren.

Vårdaren tog även emot och förvarade för brukarens räkning smycken och klockor på obestämd tid. Sedan en polisanmälan skett avseende bland annat misstänkt mutbrott återlämnade vårdaren dessa till brukaren.

Åklagaren väckte åtal mot vårdaren för bland annat grovt mutbrott. Enligt åklagaren skulle överföringarna till föräldern ses som förmåner till vårdaren. I fråga om förvaringen av smycken och klockor menade åklagaren att detta inneburit en förmån eftersom möjligheten att vårdaren skulle kunna tillägna sig dessa var betydande mot bakgrund att denne var brukarens testamentstagare.

Vårdaren nekade till brott och förnekade all inblandning i överföringarna, liksom vetskap om dessa. I fråga om förvaringen av smycken och klockor uppgav vårdaren att meningen alltid varit att dessa skulle återlämnas till brukaren.

Tingsrättens bedömning

Vad avsåg de två överföringar som skett sedan vårdaren avslutat sin anställning hos brukaren konstaterade tingsrätten att det under alla omständigheter saknats ett tjänstesamband och att förutsättningarna för mutbrott därmed inte var uppfyllda. För de två andra överföringarna prövade tingsrätten om dessa kunde anses mottagna av vårdaren via dennes förälder.

Tingsrätten framhöll härvid att för ansvar för mutbrott när den egentliga mottagaren är en annan än den omedelbara mottagaren krävs att den egentliga mottagaren dels känner till att förmånen kommit i hans eller hennes besittning, dels har gett uttryck för en vilja att behålla eller disponera över den på annat sätt. Även om det kunde tyckas märkligt att så stora överföringar gjorts till vårdarens förälder utan att vårdaren haft vetskap om detta ansåg domstolen att utredningen inte gav stöd för att vårdaren haft kännedom om överföringarna. Vad gällde smyckena och klockorna fann tingsrätten att vårdaren inte haft för avsikt att behålla eller nyttja föremålen på annat sätt. Därtill ansågs ett tydligt tjänstesamband i denna del saknas.

Vårdaren ansågs sammantaget inte ha gjort sig skyldig till mutbrott. Vårdaren frikändes även från annan brottslighet.

Hovrättens bedömning

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och framhöll i tillägg till tingsrättens redovisning att ett tjänstesamband i allmänhet anses finnas så snart mottagaren har någon möjlighet till påverkan eller inflytande i något avseende som berör givaren. Åklagaren hade enligt hovrätten inte kunnat bevisa hur brukarens gåvor påverkat vårdaren i något avseende som berört brukaren.

Hovrätten ansåg likt tingsrätten att det inte var bevisat att vårdaren haft kännedom om eller medverkat till de pengaöverföringar som skett till vårdarens förälder under dennes anställning hos brukaren. Vad avsåg överföringarna som skett efter anställningens upphörande ansåg hovrätten att det inte var styrkt att överföringarna inte haft sin grund i brukaren och vårdarens vänskapsrelation.

Hovrätten frikände, i likhet med tingsrätten, vårdaren för grovt tagande av muta och fastställde tingsrättens dom i den delen.