Rättsfall

Hovrätten frikänner hemtjänstanställd från åtal om grovt mutbrott

21 april 2022

Svea hovrätt, dom 2022-04-21 i mål nr B 619-20

Tingsrätt

Under en tidsperiod om tre år skedde fyra pengaöverföringar från en hemtjänstbrukares konto till ett konto som tillhörde föräldern till en av brukarens hemtjänstvårdare. Totalt fördes 480 000 kr över till föräldern. Två av överföringarna skedde under den tid hemtjänstvårdaren var anställd och utförde tjänster för brukaren, två överföringar skedde sedan vårdaren lämnat sin anställning. Föräldern köpte för delar av överföringarna en bil värd ca 164 000 kr till vårdaren och förde också över sammanlagt 190 000 kr till vårdaren.

Åklagaren väckte talan mot hemtjänstvårdaren för bland annat grovt mutbrott. Enligt åklagaren skulle överföringarna till föräldern ses som förmåner till hemtjänstvårdaren. Utöver detta åtalades föräldern för penningtvätt.

Tingsrätten framhöll inledningsvis de höga beviskrav som gäller i brottmål; för fällande dom krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att det gått till på det sätt åklagaren påstår. Två av överföringarna till föräldern hade skett sedan vårdaren avslutat sin anställning hos brukaren. För dessa två överföringar ansåg tingsrätten att det under alla omständigheter saknats tjänstesamband, och därmed förutsättningar för mutbrott. För de två andra överföringarna prövade tingsrätten om dessa kunde anses mottagna av vårdaren via dennes förälder.

För ansvar för mutbrott när den egentliga mottagaren är en annan än den omedelbara mottagaren framhöll tingsrätten att det krävs att den egentliga mottagaren dels känner till att förmånen kommit i hans eller hennes besittning, dels har gett uttryck för en vilja att behålla eller disponera över den på annat sätt. Även om tingsrätten ansåg det märkligt såväl att så stora överföringar gjorts till hemtjänstvårdarens förälder som att vårdaren skulle sakna kännedom om dessa ansåg domstolen att utredningen inte gav stöd för att vårdaren haft kännedom om dessa.

Hemtjänstvårdaren ansågs sammantaget inte ha gjort sig skyldig till något brott. Detsamma bedömdes i fråga om föräldern avseende penningtvätt.

Hovrätt

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och framhöll i tillägg till tingsrättens redovisning att ett s.k. tjänstesamband i allmänhet anses finnas så snart som mottagaren har någon möjlighet till påverkan eller inflytande i något avseende som berör givaren. Åklagaren har inte kunnat visa hur brukarens gåvor påverkat hemtjänstvårdaren i något avseende som berört brukaren.

För att hemtjänstvårdaren ska kunna dömas för tagande av muta krävs att denne uppsåtligen mottagit pengaöverföringarna från brukaren. Hovrätten ansåg inte att det var visat att vårdaren har haft kännedom om eller medverkat till brukarens pengaöverföringar under 2014 och 2015 till vårdarens förälder. Vad avser överföringarna 2016 och 2017 från brukaren till föräldern ansåg hovrätten att det inte var styrkt att överföringarna inte haft sin grund i brukaren och vårdarens vänskapsrelation.

Hovrätten frikänner, i likhet med tingsrätten, vårdaren för grovt tagande av muta och fastställer tingsrättens dom i den delen.