Rättsfall

Tingsrätten dömer f.d. kommunal företrädare för mutbrott efter att ha mottagit utlandsresa

4 maj 2021

Hudiksvalls tingsrätt, dom 2021-05-04 i mål nr B 1276–20

Ett kommunalråd tillika kommunstyrelseordförande samt ordförande och verkställande direktör i en näringspolitisk stiftelse mottog en resa till Skottland som innefattade transport, boende och aktiviteter under fyra dagar. Resan uppgick till ett sammanlagt värde om 6 977 kr och arrangerades och bekostades av ett privat turistbyråbolag i samma kommun.

Den kommunala företrädaren nekade till brott och menade bland annat att det varit fråga om en studieresa som låg väl inom stiftelsens uppdrag att utveckla näringslivsklimatet i kommunen och att pengarna som finansierat resan i grund och botten handlat om EU-bidrag.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att resans innehåll, förutom något möte, bestått av betydande moment av rekreation och andra arbetsbefriade inslag och att den därför sammantaget var att se som en förmån.

Tingsrätten ifrågasatte inte att ett studiebesök i andra länder ligger inom ramen för en näringspolitisk stiftelses arbete med att hitta inspiration i syfte att förbättra förutsättningarna för näringslivet på hemmaplan. Det avgörande menade tingsrätten var dock hur resan förhöll sig till den tilltalades kommunala förtroendeuppdrag, med möjlighet att påverka beslutsfattandet inom kommunen vid tiden för resan. Av betydelse för bedömningen fanns i kommunen vid tidpunkten för resan ett pågående ärende kring en cykelsatsning som hade betydelse för turistbyråbolaget som bekostade resan.

I fråga om förmånens otillbörlighet konstaterade tingsrätten att även om resan inte präglats av hemlighetsmakeri och inte heller innehållit några överdådiga och extravaganta inslag kunde inte den kommunala företrädarens deltagande sägas ha varit naturligt och nyttigt för kommunen. I sin egenskap av ordförande för kommunstyrelsen kunde denne även utöva inflytande över beslutsprocessen kring cykelprojektet. Härigenom, menade tingsrätten, fanns en konkret risk att allmänhetens förtroende för det kommunala beslutsfattandet skulle komma att skadas genom att olika gynnande beslut skulle kunna misstänkas vila på osakliga grunder. Vid en helhetsbedömning fann tingsrätten att utlandsresan utgjorde en otillbörlig förmån till den tilltalade i egenskap av kommunal företrädare. Att betalningen för resan handlade om bakomliggande EU-bidrag ändrade inte bedömningen.

Den kommunala företrädaren dömdes därmed för tagande av muta. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter. Även värdet av resan, 6 977 kr, förklarades som förverkat utbyte av brott.