Rättsfall

Tingsrätten dömer fyra myndighetsanställda för mutbrott  

28 april 2021

Norrköpings tingsrätt, dom 2021-04-28 i mål nr B 3126–20

Fyra myndighetsanställda begärde och mottog i samband med anmälan till utbildning inom IT-området förmåner i form av presentkort som de kunde använda fritt. Tre av dem mottog presentkort vid ett tillfälle, och en vid tre olika utbildningstillfällen. Myndigheten fakturerades sedan för utbildningarna och även presentkorten vars värde varierade mellan 2 000 och 5 000 kr.

De anställda medgav att de begärt och mottagit presentkort i samband med utbildning men nekade till brott och hävdade bland annat att det funnits en tillåtande kutym på myndigheten att anställda fick ta emot gåvor även om det inte var arbetsrelaterat, att de känt sig tvungna att anmäla sig till utbildningen och att teknikföretaget var den enda kursarrangören som erbjöds på området.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att anställda i offentlig verksamhet inte med ansvarsberfirande verkan kan ta emot gåvor i tron om att den närmsta chefen samtyckt. Tingsrätten framhöll i sammanhanget att straffbestämmelsen avser skydda inte bara huvudmannens intresse av lojal tjänsteutövning utan även allmänheten mot korruptionens skadeverkningar. Övriga invändningar kunde enligt tingsrätten inte heller godtas eftersom de anställda kunnat avstå från att själva boka utbildningen och i stället överlåta det på ledningen. Under alla förhållanden hade de anställda kunnat avstå från själva mottagandet av presentkorten.

Eftersom presentkorten kunnat användas fritt av de anställda ansåg tingsrätten att de utgjorde en förmån. Det som inhandlats för presentkorten hade heller inte varit arbetsrelaterad utrustning som i så fall medför att förmånen helt försvinner.

I fråga om förmånens otillbörlighet beaktade tingsrätten, förutom värdet, påverkansgraden på de anställdas utövning av tjänst. Tingsrätten konstaterade härvid att även om teknikföretaget varit den största kursarrangören på området hade alla fyra haft möjlighet att påverka beslutet att gå utbildningen och att erbjudandet om gåva till kursdeltagaren utgjort en viss lockelse att anmäla sig till kursen. Detta innebar enligt tingsrätten att alla fyra haft möjlighet att gynna givaren. Eftersom begäran av förmånen framställts i anslutning till kursanmälan ansåg tingsrätten att det inneburit en sådan påverkansgrad på de tilltalades utövning av tjänsten att det var tillräckligt för straffrättsligt ansvar för mutbrott.

Tingsrätten bedömde att alla fyra hade haft uppsåt i förhållande till brottens objektiva rekvisit. De tilltalades uppgifter om att de inte tänkte på att deras handlingssätt kunde utgöra mutbrott kunde enligt tingsrättens mening inte godtas.

Vad avsåg straffvärdet beaktade tingsrätten som förmildrande omständigheter att alla fyra anställda hade upplevt att teknikföretagets kurs var bäst inom branschen och därmed kompetenshöjande för tjänsteutövningen och att de själva inte ansåg gåvan som otillbörlig. Påföljden för tre av de anställda bestämdes därmed till 40 dagsböter. Påföljden för den anställde som dömdes för mutbrott i tre fall bestämdes till 90 dagsböter.