Rättsfall

Tingsrätten dömer kommunanställd för tagande av muta i samband med bokning till en IT-kurs

15 Oktober 2021

Ångermanlands tingsrätt, dom 2021-10-15 i mål nr B 1663-20

En kommunanställd erbjöds att välja en förmån i form av olika labbtillbehör i samband med bokningen till en IT-kurs hos ett utbildningsföretag. Den anställda tog emot en spelkonsol med ett tillhörande tv-spel till ett värde av ca 4 800 kr. Kursen var en del i den anställdas kompetensutveckling. När kursen var avslutad skickades en faktura till kommunen som den anställda fick granska innan den skickades vidare till ansvarig chef för attest. Därefter levererades spelkonsolen och tv-spelet till den adress den anställda själv uppgett i beställningen.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att det fanns ett tydligt tjänstesamband mellan den aktuella IT-kursen och den anställdas tjänst vid kommunen. Spelkonsolen och det tillhörande tv-spelet kan enligt tingsrätten inte anses ha utgjort arbetsutrustning. Den anställda har kunnat använda dem fritt och de har haft ett ekonomiskt värde vilket innebär att det har varit fråga om en förmån. Den anställda har vidare tagit emot förmånen inom ramen för utövningen av sin anställning.

I fråga om förmånen varit otillbörlig framhöll tingsrätten att ”den relevanta frågan blir i vilken utsträckning som förmånen i det enskilda fallet kan antas påverka mottagarens beteende och skapa en konkret risk för att en tjänsteman i mottagarens position påverkas till att gynna givaren på osakliga grunder”. Tingsrätten framhöll även att värdet av förmånen bör tas in vid helhetsbedömningen liksom om mottagaren är anställd inom privat eller offentlig sektor.

Tingsrätten konstaterade vidare att värdet av spelkonsolen och det tillhörande tv-spelet inte kunde anses vara ringa. Förmånerna saknar arbetsrelaterad koppling och de har givits till en offentliganställd. Givandet har också inneburit en konkret risk för påverkan för att fortsättningsvis välja kurser arrangerade av samma utbildningsföretag. Mot denna bakgrund har tingsrätten ansett att förmånen är otillbörlig. Tingsrätten bedömde även att den anställda har haft uppsåt då de faktiska omständigheterna varit kända. Den anställda har därför haft insikt i de förhållanden som gjort förmånen otillbörlig.

Tingsrätten dömde den anställda till villkorlig dom för tagande av muta samt för bedrägeri. Den anställda ålades även att betala värdet av spelkonsolen och tv-spelet som förverkat utbyte av brott.