Rättsfall

Tingsrätten meddelar fällande dom för fyrhjuling och rabatt på bil till kommunal platschef

4 januari 2019

Värmlands tingsrätt, dom 2019-01-04 i mål nr B 5446-17

Bakgrund

Åklagaren väckte i målet talan för två åtalspunkter.

Åtalspunkt 1: Chefen för gatukontoret i en kommun gjorde för kommunens räkning affärer med ett maskinföretag. I samband med affären blev gatukontorschefen intresserad av en fyrhjuling värd 31 250 kr som maskinföretaget sålde. Chefen och maskinföretagets platschef kom senare överens om att gatukontorschefen skulle förvärva fyrhjulingen för personligt bruk. Fyrhjulingen hämtades och skrevs över på gatukontorschefen utan att någon betalning skedde. Efter en tid utställdes en kreditfaktura utan att påminnelse om betalning hade skickats, vilket var mot gällande rutiner.

Chefen för gatukontoret åtalades för tagande av muta och platschefen åtalades för givande av muta.

Åtalspunkt 2: Den kommun där gatukontorschefen arbetade hyrde för tillfälliga uppdrag bland annat fordon för snöröjning av ett företag. Via en anställd vid företaget sattes gatukontorschefen i kontakt med företagets förra VD tillika styrelseordförande som också sålde bilar. Gatukontorschefen fick erbjudande om och accepterade att privat köpa en bil för 250 000 kr som skulle betalas delvis kontant (100 000 kr) och delvis genom inbyte av en båt som gatuchefen uppgav att han skulle köpa och som de båda värderade till 150 000 kr. Båttransaktionen kom dock aldrig till stånd.

Chefen för gatukontoret åtalades för tagande av muta och bilförsäljaren åtalades för givande av muta. Den anställde som förmedlat kontakten åtalades för medhjälp till givande och tagande av muta.

Domskäl

I båda åtalspunkter hade tingsrätten i första hand att ta ställning till om det förelåg en planerad betalning respektive inkrävande av betalning för fyrhjulingen respektive bilen. Om så inte var fallet hade tingsrätten i andra hand att bedöma om förmånen som därmed uppstod skulle anses otillbörlig.

Gällande fyrhjulingen konstaterade tingsrätten att omständigheterna talade för att betalning aldrig var planerad att ske. Administrativ personal på maskinföretaget hade bland annat hindrats av platschefen att skicka påminnelse för betalning. En kreditfaktura hade vidare upprättats utan att fyrhjulingen återlämnats. Dessutom hade fyrhjulingen registrerats på chefen för gatukontoret, vilket inte var i enlighet med företagets rutiner. Chefen för gatukontoret hade även i förhör lämnat motstridiga uppgifter. Vidare konstaterade tingsrätten att det är ett väsentligt skyddsintresse att allmänheten har tilltro till korrekt myndighetsutövning och till de offentliga organens integritet. Allmänheten måste kunna förlita sig på att offentliga organ bedriver sin verksamhet med absolut hederlighet och opartiskhet. Att lämna och ta emot en fyrhjuling med ett värde om drygt 30 000 kr, särskilt i nära anslutning till att en kommunal affär görs upp, är enligt tingsrätten uppenbart otillbörligt och kan uppfattas som en belöning för gatukontorschefens tjänsteutövning.

Angående bilen konstaterade tingsrätten att de tre tilltalade kände varandra genom tidigare affärer och att en delbetalning på 100 000 kr gjordes. Därefter gick de tilltalades förklaringar isär. Genom bevismaterial ansåg tingsrätten det visat att det aldrig var tänkt att chefen för gatukontoret skulle betala resterande belopp för bilen genom inlösen av båten, särskilt med hänsyn till att gatuchefen inte ens var ägare till båten. Även i denna del framhöll tingsrätten de skyddsintressen som gör sig gällande vid myndighetsutövning och till de offentliga organens integritet. Att en företrädare för ett större företag gör en bilaffär med en chef i en kommunal förvaltning till ett underpris är enligt tingsrätten i sig otillbörligt.

Förmånen ansågs därmed också ägnad att påverka gatukontorschefens tjänsteutövning.

I fråga om åtalet för medhjälp ansåg tingsrätten det inte visat mer än att den anställde enbart varit delaktig i affären genom att skriva kvittot. Åtalet i denna del ogillades därmed.

Påföljder

Gatukontorschefen och bilsäljaren dömdes båda till villkorlig dom förenat med dagsböter. Tingsrätten tog i förmildrande riktning hänsyn till dels risken för återfall, dels den långa tidsåtgången sedan brottet begicks. Fyrhjulingsförsäljaren dömdes enbart till dagsböter på grund av brottets mindre allvarliga slag samt den långa tidsåtgången sedan brottet begicks.

Värdet av fyrhjulingen, 31 250 kr, förklarades också som förverkat utbyte av brott.