Svenska myndigheter och organisationer

Polis och åklagare

Polisens nationella antikorruptionsgrupp

Inom polisen är det polisens nationella antikorruptionsgrupp som hanterar brottsmisstankar om mutbrott. Det är hit du ska vända dig vid misstanke om mutbrott. Det gör du genom att mejla registrator.kansli@polisen.se eller ringa 114 14 och be att få tala med nationella antikorruptionsgruppen.

Nationella antikorruptionsgruppen arbetar också förebyggande mot korruption genom uppsökande och informationsspridande insatser.

Läs mer på polisens hemsida

Riksenheten mot korruption

Riksenheten mot korruption är den enhet hos Åklagarmyndigheten som handlägger alla misstankar om mutbrott.

Läs mer på Åklagarmyndighetens hemsida

 

Myndigheter

Det finns ingen särskild antikorruptionsmyndighet. Däremot har vissa myndigheter särskilda uppdrag för att motverka korruption eller tillhandahåller stöd i frågor som berör antikorruptionsarbete.

Statskontoret

Statskontoret arbetar med utredningar och utvärderingar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen. Myndigheten har ett särskilt uppdrag från regeringen att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Statskontoret tillhandahåller praktiskt stöd för myndigheters arbete mot korruption samt ger ut vägledande skrifter inom området. Länkar till dessa finns under svenska publikationer i kunskapsbanken.

För att intensifiera arbetet inom upptäckandet och förebyggandet av korruption och andra oegentligheter i staten har Statskontoret inrättat ett myndighetsnätverk mot korruption som närmare 230 myndigheter för närvarande medverkar i.

Läs mer på deras hemsida

Konkurrensverket

Konkurrensverket har i uppdrag att arbeta för en effektiv och rättvis konkurrens inom offentlig och privat verksamhet. Konkurrensverket har tillsyn över konkurrens- och upphandlingsreglerna och bidrar också med stöd inom konkurrensområdet. Enligt Konkurrensverkets prioriteringspolicy ska företräde ges åt ärenden för eventuell utredning om de visar tecken på korruption.

Konkurrensverket har även tagit fram publikationer om korruption kopplat till upphandling respektive konkurrens. Länkar till dessa finns under svenska publikationer i kunskapsbanken.

Läs mer på deras hemsida

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är stödmyndighet inom området för offentlig upphandling. Myndigheten utvecklar och förmedlar kunskap, verktyg och metoder för inköp och offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram omfattande stödmaterial i flera format, däribland publikationer, utbildningsmaterial, dilemmabeskrivningar och webbstöd om hur korruptionsrisker kan hanteras och minskas inom inköp och offentlig upphandling. Länkar till publikationerna finns under svenska publikationer i kunskapsbanken. Övrigt stödmaterial finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Läs mer på deras hemsida

Riksrevisionen

Riksrevisionen har på uppdrag av riksdagen ett särskilt ansvar att granska hur statens pengar används och redovisas. Granskningen består i att kontrollera hur väl regeringen, myndigheter och statliga bolag och stiftelser arbetar utifrån givna regler, riktlinjer och stadgar.

Riksrevisionen ger också återkommande ut rapporter om hur statliga verksamheter skyddar sig mot korruption. Länkar till dessa finns under svenska publikationer i kunskapsbanken.

Läs mer på deras hemsida

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) sprider på uppdrag av regeringen kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete, bl.a. genom att ta fram fakta och publikationer. Brå har tagit fram ett flertal publikationer om korruption och korruptionsförebyggande arbete. Länkar till dessa finns under svenska publikationer i kunskapsbanken.

Läs mer på deras hemsida

 

Övriga organisationer

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges alla kommuner och regioner. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning samt ger service och rådgivning till tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner.

Inom arbetet för motverkande av korruption stöttar SKR bl.a. genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete. SKR tillhandahåller olika stödmaterial på sin hemsida, bl.a. en e-utbildning om korruption riktad till förtroendevalda och tjänstemän. SKR ger även ut vägledande publikationer. Länkar till dessa finns under svenska publikationer i kunskapsbanken.

Sedan 2019 driver SKR ett nätverk för korruptionsbekämpning för kommuner och regioner. SKR är också part i ett antal överenskommelser mot korruption inom olika sektorer. Länkar till överenskommelserna finns under Överenskommelser mot korruption i kunskapsbanken.

SKR är en av IMM:s huvudmän.

Läs mer på deras hemsida

QoG-institutet (Quality of Government)

The Quality of Government Institute (QoG) är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitetet. QoG-institutet bedriver forskning om korruption utifrån vikten av att offentliga institutioner är tillförlitliga och opartiska.

QoG-institutet publicerar löpande omfattande kunskap om korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Mycket finns publicerat och allmänt tillgängligt via deras hemsida.

Läs mer på deras hemsida

Business Sweden

Business Sweden ägs gemensamt av staten och näringslivet. Organisationen hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige.

Business Sweden tillhandahåller på sin hemsida en hållbarhetsguide för företag som vill expandera internationellt. Hållbarhetsguiden innehåller ett särskilt avsnitt om antikorruption.

Läs mer på deras hemsida

Transparency International Sverige

Transparency International Sverige (TI Sverige) är det svenska kapitlet av den globala antikorruptionsorganisationen Transparency International. TI Sverige bedriver informationsverksamhet och opinionsbildning inom området för korruption.

Läs mer på deras hemsida