Nyheter

Det gömda hotet mot de globala målen – korruption sätter stopp för Agenda 2030

9 december 2019

De globala hållbarhetmål i Agenda 2030 som världens länder åtagit sig att uppnå hotas av korruption. Många gånger leder korruption till att målens uppfyllelse antingen bromsar in eller direkt motverkar den. Detta uppmärksammar Institutet Mot Mutor (IMM) idag på internationella antikorruptionsdagen med en sammanställning om korruptionens negativa påverkan på Agenda 2030.

Korruption försvårar uppfyllandet av respektive hållbarhetsmål i Agenda 2030. IMM lanserar idag på sin hemsida en sammanställning där det mål för mål går att läsa om korruptionens negativa påverkan. Globalt beräknas årligen 35 000 miljarder kronor gå förlorat till följd av korruption, resurser som radikalt skulle vända den globala hållbarhetsutvecklingen. Effekterna av korruption är bland annat snedvriden fördelning av mat och land, ökning av miljöfarliga utsläpp, ökad antibiotikaanvändning och att tjuvjakten kan fortgå.

– De negativa effekterna av korruption måste lyftas högre på agendan. Korruptionsbekämpning kan inte betraktas som enbart ett delmål i hållbarhetsagendan utan en fundamental komponent för att de önskade resultaten ska bli verklighet. Vi vill idag bidra med kunskap kring hur korruption negativt påverkar vart och ett av de globala hållbarhetsmålen, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Sammanställningen har föregåtts av en omfattande genomgång av litteratur och studier på området för korruption och illustrerar några av de mest negativa konsekvenserna som korruption medför, nedbrutet per hållbarhetsmål.

– Ett lyckat hållbarhetsarbete kan inte finnas så länge korruption råder. Korruption riskerar inte bara hållbarhetsagendan, utan även det förtroende vi har till samhället och dess institutioner, och i förlängningen den tillit vi har till varandra. Utan tillit vittrar samhällen sönder. Därför måste alla former av korruption med krafttag bekämpas och det måste ske i bred samverkan, fortsätter Natali Engstam Phalén.

Sammanställningen lanseras i samband med den internationella antikorruptionsdagen den 9 december, då IMM även samarrangerar ett halvdagsseminarium tillsammans med svenska Transparency International. Under seminariet behandlas relationen mellan Agenda 2030 och korruption, svensk korruption och risker och möjligheter med affärer på komplexa marknader.

Sammanställningen ingår som en del av IMM:s kunskapsbank. Du hittar den här, samt sammanställningen som pdf här.

Kontaktuppgifter:

Natali Engstam Phalén
Generalsekreterare Institutet Mot Mutor
Tel: 070-254 34 75

Det går även bra att ringa till IMM:s växel: 08-555 100 45