Nyheter

Långsamma framsteg i förvaltningsmyndigheternas arbete mot korruption

20 december 2023

Statskontoret har lämnat sin slutrapport i uppdraget att främja arbetet mot korruption vid de statliga förvaltningsmyndigheterna. Av slutrapporten framgår bland annat att det skett små förändringar i arbetet mot korruption. Statskontoret har även identifierat fyra centrala områden för att myndigheter ska kunna arbeta medvetet och strukturerat mot korruption. - Arbetet behöver trappas upp, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Få länder uppfyller EU:s krav om skydd för visselblåsare

18 december 2023

Flertalet EU-länder saknar ett generellt skydd för visselblåsare som rapporterar om korruption och andra oegentligheter. Detta konstaterar Transparency International i en ny rapport. - Detta är en påminnelse om att ett robust rättsligt ramverk är avgörande för att skydda visselblåsare från repressalier, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Allt fler arbetar med etik och regelefterlevnad i Norden

15 december 2023

Antalet anställda som arbetar med etik- och regelefterlevnad ökar. 96 procent av organisationer i Norden har en uppförandekod och 97 procent av etik- och regelefterlevnadsprogrammen omfattar även antikorruption. Detta framgår i Nordic Business Ethics and Compliance Survey 2023. - Det faktum att nästan alla etik- och regelefterlevnadsprogram innefattar antikorruption är glädjande, säger Parul Sharma.

Läs mer 

Perspektiv: Louise Brown – Om kopplingen mellan penningtvätt och korruption

12 december 2023

Louise Brown är en ledande antikorruptionsexpert med tidigare uppdrag som Integrity Compliance Monitor genom Världsbanken och Local Research Correspondent on Corruption för Sverige till EU-kommissionen. Hon har även varit ordförande för Transparency International Sverige och arbetat internationellt med revision och fältgranskningar. Sedan 2021 är hon antikorruptionsexpert i konsultbolaget Advisense:s Financial Crime Prevention-grupp. För IMM berättar hon om hur penningtvätt och korruption går hand i hand samt vad antikorruptionsarbetet har att lära av penningtvättsprevention.

Läs mer 

Ny rapport belyser korruptionsrisker inom miljö och klimat

8 december 2023

En ny rapport belyser miljö- och klimatområden som är speciellt riskutsatta för korrupta ageranden. - Rapporten sammanfattar viktig kunskap vad gäller korruptionsutsatta områden inom miljö och klimat. Vi på IMM hoppas att denna rapport kan ha en kompetenshöjande funktion för alla som vill förstå sambanden mellan miljö, klimat och korruption, säger Parul Sharma.

Läs mer