Rättsfall

Hovrätten mildrar påföljden något i dom om grovt mutbrott där anställd inom hemtjänsten tagit emot förmåner om mer än 300 000 kr från vårdtagare

28 augusti 2017

Hovrätten för västra Sverige, dom 2017-08-28, mål nr B 2419-17

Bakgrund

En anställd inom hemtjänsten tog under sin anställning emot otillbörliga förmåner om sammanlagt 331 078 kr från en vårdtagare. Förmånerna bestod av girobetalningar från vårdtagarens bankkonto som användes för betalning av den anställdes räkningar avseende levnadsomkostnader samt inköp via vårdtagarens betalkort av diverse varor från El-Giganten, OK-QB, MIO, Jysk, Chili och Vacker. Gärningen bedömdes som grovt mutbrott och straff utdömdes med villkorlig dom med samhällstjänst 160 timmar (hade fängelse istället valts som påföljd skulle fängelse sex månader ha dömts ut).

Domskäl

Ingen ny bevisning lades fram i hovrätten och hovrätten avgjorde målet utan huvudförhandling.

Hovrätten fann liksom tingsrätten att brottet var att bedöma som grovt, främst med hänsyn till det höga belopp som förmånerna uppgick till. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten dock att tagandet av muta inte kunde anses ha skett systematiskt då det skett under en tidsmässigt begränsad period.

Straffvärdet bedömdes till sex månaders fängelse. Vidare fann hovrätten att det varken av straffvärdet eller av brottslighetens art skulle föreligga en presumtion för fängelsestraff och bestämde därmed påföljden till villkorlig dom i förening med 100 dagsböter å 200 kr.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: “Grovt mutbrott när anställd inom hemtjänsten tagit emot förmåner om mer än 300 000 kr från vårdtagare.”, Göteborgs tingsrätt, dom 2017-03-28 i mål nr B 505-17.