Rättsfall

Tingsrätten dömer för givande av muta till trafikinspektör

31 mars 2017

Göteborgs tingsrätt, dom 2017-03-31 i mål nr B 12588-16

Domskäl

Utredningen bestod av förhör med den tilltalade, trafikinspektören och ytterligare en person.

Efter att en person efter genomfört körprov för taxibehörighet av trafikinspektören fick reda på att körprovet inte godkändes tog personen fram 5 000 kr i kontanter och erbjöd dessa till trafikinspektören.

Tingsrätten konstaterade att erbjudandet om kontanter var en otillbörlig förmån för trafikinspektörens utövande av anställning som provförrättare och dömde den tilltalade för givande av muta.

En nämndeman var skiljaktig och menade att den tilltalade, som nekade till såväl framtagande av kontanter som erbjudande av kontanter till trafikinspektören, hade lika hög trovärdighet som trafikinspektören. Nämndemannen ansåg därför inte att åklagaren hade styrkt sin talan och att den tilltalade skulle frikännas.

Påföljd

Enligt tingsrätten hade inget annat framkommit än att den tilltalades agerande var en impulshandling och att straffvärdigt därmed motsvarade ett högre bötesstraff. Påföljden bestämdes till 100 dagsböter å 50 kr.

Den tilltalade ålades också att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.