Rättsfall

Tingsrätten dömer hemtjänstanställd för att ha tagit emot pengagåvor från brukare

12 december 2017

Vänersborgs tingsrätt, dom 2017-12-12 i mål nr B 3793-16

En undersköterska vid hemtjänsten mottog under en period om fyra månader drygt 362 000 kr från en brukare undersköterskan arbetade hos.

Åklagaren yrkade på att undersköterskan skulle dömas för grovt tagande av muta samt att undersköterskan skulle utge skadestånd om drygt 362 000 kr till dödsboet efter brukaren och i det fall att skadeståndsyrkandet inte skulle bifallas att summan skulle förverkas. Undersköterskan nekade till anklagelserna och hävdade att pengarna hade givits på grund av ett vänskapsförhållande med brukaren och inte på grund av arbetsrelationen.

Undersköterskan var bekant med brukaren innan arbetet i hemtjänsten. Vid påbörjandet av anställningen i hemtjänsten fick de ny kontakt och kort därefter började brukaren ge undersköterskan pengar. Undersköterskan framhöll i tingsrätten att det hade varit rörigt på arbetsplatsen och att det saknades information kring vilka regler som gällde.

Tingsrätten konstaterade att det var visat att undersköterskan mottagit drygt 362 000 kr från brukaren och att huvudfrågan i målet var om det fanns ett samband mellan gåvorna och undersköterskans anställning, ett s.k. tjänstesamband. Tingsrätten ansåg att det var visat att undersköterskans arbete hade medfört ny kontakt med brukaren och att undersköterskan alltså inte hade fått pengarna utan arbetet i hemtjänsten. Under sådana förhållanden hade gåvorna inte i allt väsentlighet sin grund i något vänskapsförhållande utanför tjänsten och ett tjänstesamband förelåg därför.

Tingsrätten beaktade inte att det hade varit otydligt vilka regler som gällde på arbetsplatsen utan ansåg att gärningen var uppsåtlig och att åtalet var styrkt. Mot bakgrund av förmånens betydande värde bedömdes gärningen som grov.

Tingsrätten bedömde straffvärdet till fängelse i åtta månader. Påföljden bestämdes till villkorlig dom i förening med samhällstjänst 200 timmar. Tingsrätten lämnade yrkandet om skadestånd utan bifall med anledning av att det saknades en målsägande och biföll istället yrkandet om förverkande.