Rättsfall

Tingsrätten dömer person för att ha erbjudit 50 000 kr i kontanter till utredare på Transportstyrelsens körkortsavdelning

31 mars 2017

Göteborgs tingsrätt, dom 2017-03-31 i mål nr B 12588-16

Sammanfattning

En person som varit i kontakt med Transportstyrelsens körkortsavdelning för att få ut uppgifter ur det nationella körkortsregistret har efter nekande till utfående av begärda uppgifter erbjudit Transportstyrelsens handläggare 50 000 kr i kontanter för att lösa förfrågan ”privat”. Erbjudandet har bedömts som givande av muta och tingsrätten har dömt till villkorlig dom och dagsböter.

Domskäl

Utredningen i målet bestod av förhör med den tilltalade och utredaren vid Transportstyrelsen.

Tingsrätten fann följande styrkt. Den tilltalade hade kontaktat Transportstyrelsens körkortsavdelning för att få tillgång till uppgifter om personer som innehade lastbilskörkort inom Stockholmskontoret. Den tilltalade blev därefter uppringde av en utredare hos Transportstyrelsen som meddelade att de efterfrågade uppgifterna inte kunde lämnas ut bl.a. på grund av att nödvändigt sökbegrepp inte kunde användas och åtgärden inte var rutinbetonad. Vid detta meddelande frågade den tilltalade om det inte gick att lösa förfrågan på privat sätt och erbjöd samtidigt utredaren 50 000 kr.

Tingsrätten konstaterade att det stod klart att den tilltalade avsiktligen försökt få tillgång till efterfrågade uppgifter genom att erbjuda utredaren 50 000 kr samt att erbjudandet utgjorde en otillbörlig förmån för utövningen av utredarens tjänst vid Transportstyrelsen.

Påföljd

Straffvärdet bedömdes till en månads fängelse, men då den tilltalade levde under ordnade förhållanden fann tingsrätten att påföljden kunde stanna vid villkorlig dom i förening med dagsböter, vilka bestämdes till 40 å 50 kr.

Den tilltalade ålades också att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.