Rättsfall

Hovrätten sänker påföljden i dom om muta till teoriprovsförrättare

11 december 2019

Svea hovrätt, dom 2019-12-11 i mål nr B 6420-19

Efter att en person vid två tillfällen misslyckats med teoriprovet för körkort kontaktade personen en teoriprovsförrättare via en meddelande-app och skickade ett antal bilder. Personen föreslog efter att kontakt skapats att fortsätta konversationen via en annan meddelande-app och erbjöd via den andra appen teoriprovsförrättaren betalning för att få hjälp med teoriprovet. Förrättaren påtalade olagligheten med erbjudandet och fick av personen svar att denne var medveten om det.

Personen medgav att meddelandena till provförrättaren skickats från dennes konto, men att det måste varit någon annan som skickat meddelandena.

Tingsrätten, vars bedömning hovrätten till fullo instämde i, ansåg att personens förklaringar var vaga, orimliga och inte trovärdiga och att det var styrkt att det var personen som skickat meddelandena. Tingsrätten konstaterade vidare att erbjudandet om betalning var en otillbörlig förmån för utövningen av teoriprovförrättarens tjänst och att personen skulle dömas för givande av muta.

Tingsrätten dömde personen till 80 dagsböter, men antalet sänktes till 30 dagsböter av hovrätten utifrån att erbjudandet om betalning endast avsett en summa av okänt värde till teoriprovsförrättaren.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer för erbjudande om muta till teoriprovsförrättare”, Stockholms tingsrätt, dom 2019-05-10 i mål nr B 16913–18.