Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Korruption är en bidragande faktor till olika typer av miljöfusk. Med hjälp av mutor kan regleringar kringgås, utsläppssiffror fabriceras och farliga rester tömmas ner i vattendrag.

Målet belyser nödvändigheten med att fokusera på klimatförändringarna och dess negativa effekter.

Korrupta marknader möjliggör för t.ex. företag att släppa ut större mängder miljöskadliga ämnen eftersom det öppnar för att genom mutor eller användning av kontakter kringgå miljöregleringar. Miljömyndigheter tillhör i vissa länder bland de mest mutade myndigheterna. Genom korruption tillåts felaktiga siffror rapporteras in eller handel med utsläppsrätter bedrivas på den svarta marknaden. Konsekvenserna blir hårdast för utvecklingsländer, där produktion i många fall sker av internationella företag utan hänsyn till miljökrav.

Många gånger utspelar sig korrupta beteenden i samhällen med stora naturresurser. Något som skapar incitament för de med makt att roffa åt sig mycket åt dem själva utan att ta hänsyn till effekten det har på miljön. Ett exempel är den illegala avverkningen av regnskog där skog huggs ner utan hänsynstagande till hur det påverkar människor runt omkring eller om det bryter mot nationella lagar.

Många gånger får det skadliga beteendet fortsätta på grund av korruption inom den högsta politiska ledningen i kombination med stora brister inom rättsväsendet till följd att lagöverträdelser inte åtalas.

Ytterligare en effekt av korruption är att positiva miljöreformer blir svårare att driva igenom i korrupta miljöer. Saknas tillit till politiken, saknas också tillit till även goda reformförslag. Tillit är också avgörande för att få in skatteintäkter som kan finansiera de miljöåtgärder som krävs. Enligt uppskattning från IMF medför korruption att 1 000 miljarder årligen förloras i uteblivna skatteintäkter.

Källor

Lapatinas, A.,Litina, A., & Sophpcles Sartzetakis, E. (2019) Environmental projects in the presence of corruption. International Tax and Public Finance 26:103.
Manrique Gil, M. (2015) Cost of corruption in developing countries- how effectively is aid being spent? European Parliament´s Committee on Development.
Martini, M. (2012) Environmental crime and corruption. U4 Anti-Corruption Resource Centre Expert Answer: 326.
Sharma, P. (2019) Produktionskedjan- ditt ansvar för människan och miljön.
Transparency International (2011) Global Corruption Report- Climate Change.
UNDP i Sverige (2015) 13 Bekämpa klimatförändringarna.
UNODC Corruption and the environment.