Mål 14 – Hav och marina resurser

Fiskeindustrin inrymmer stora korruptionsrisker. Rapporter berättar om hur människor på flykt tvingas arbeta på fiskebåtar under slavliknande former som med mutor tillåts fortgå. Fiskerättigheter köps upp med hjälp av mutor och leder till överfiskning och ett rubbat havsklimat. Korruptionen dränerar såväl mänskliga rättigheter som havens välmående och påverkar näringskedjan från början till slut, från fångst till tillagning. Utan effektiva antikorruptionsåtgärder och kontroller, hur kan du med säkerhet lita på fisken i disken?

Världens hav kämpar för att behålla sin marina miljö, men deras överlevnad hotas av korrupta handlingar. Mål 14 i Agenda 2030 vill säkerställa att haven inte töms på sitt rika djur- och växtliv.

Fiskeindustrin präglas i vissa länder av korruption, vilket gör att det inte alltid går att garantera att den fisk som du köper är den som står på etiketten. Det förekommer att fisk byts ut till andra sorter och att vissa märks upp som ekologiskt odlade fastän så inte är fallet. Statistiken över antalet fiskade fiskar har i flera fall fabricerats, vilket leder till att det i många länder fångas mer fisk än vad som är hållbart om vissa områden inte ska uttömmas. Korruptionens räckvidd inom fiskeindustrin är särskilt tydlig sett till de vinster som tjuvfiske uppskattas generera. Som lägst uppskattas tjuvfisket generera vinster om cirka 23 miljarder svenska kronor. Den egentliga siffran är troligen mycket högre men hur hög är svårt att veta då mörkertalet är stort.

Korruption tömmer inte bara haven på fisk utan leder även till försämringar av vattenkvalitén. Aktörer tillåts genom mutor eller användning av kontakter dumpa miljöfarligt avfall i vattendrag eller nyttja haven på andra oreglerade sätt. Korruptionen inom fiskeindustrin gör det även möjligt att i vissa länder tvinga anställda att smuggla människor på fiskebåtarna eller tvinga personer i arbete för att kompensera för någon skuld som aldrig blir hävd. På så sätt skapas kedjor av billig arbetskraft – i vissa fall att likställa med modernt slaveri.

Den lagstiftning och de avtal som finns för att skydda våra hav måste tillämpas för att få verkan. Om lagar och avtal kan åsidosättas genom korrupta ageranden står haven skyddslösa.

Källor

International Union for Conservation of Nature (2008) Corruption in fisheries- from bad to worse.
Sharma, P. (2019) Produktionskedjan- ditt ansvar för människan och miljön.
Stålgren, P. (2006) Corruption in the Water Sector: Causes, Consequences and Potential Reform. Swedish Water House Policy Brief Nr: 4.
U4 Anti-Corruption Resource Centre.  Basic guide to corruption and anti-corruption efforts in renewable resources sectors.
UNDP i Sverige (2015) 14 Hav och marina resurser.
UNODC (2017) UNODC to take on corruption enabling in forced labour in the fishing industry.