Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Årligen försvinner sju procent av det totala beloppet som avsätts till sjukvård världen över. I länder med utbredd korruption är det vanligt att tvingas betala höga mutor för att få bättre och snabbare vård, och ibland till vård över huvud taget. Det är livsnödvändigt att stoppa den globala korruptionen.

Mål 3 fokuserar på den individuella hälsan och människors rätt att må bra och leva hälsosamma liv. Idag insjuknar färre i epidemier och fler har tillgång till vård men ändå dog år 2017 fem miljoner barn innan fem års ålder.

Närmare sju procent av de resurser som världen över öronmärkts vården går årligen förlorade till följd av korrupta ageranden. Pengarna hamnar istället hos korrupta aktörer vilket har visat sig ha en negativ effekt på arbetet som bedrivs gentemot olika smittsjukdomar såsom HIV: Antingen försvinner mediciner och dyker upp på svarta marknader eller så behålls de i liten skala för att driva upp priset.

I en korrupt vårdmiljö dör fler personer. Länder med hög korruption har en ökad barndödlighet med en tredjedel, dubbelt så hög spädbarnsdödlighet och dubbelt så många barn som föds undernärda, jämfört med länder med låg korruption. Sambandet består även när hänsyn tas till hemvist, moderns utbildningsnivå, sjukvårdsbudget och inkomstnivå.

Genom korruption blir tillgång till vård och mediciner en fråga om resurser om medicinen blir för dyr eller tillgången villkoras av otillbörliga betalningar. Korruption kan medföra att läkare ordinerar patienter undersökningar eller mediciner som egentligen är onödiga men som höjer faktureringen eller är i linje med läkarens samarbete med något läkemedels- eller privatföretag. Utbudet av mediciner består idag till 10 procent av bluffmediciner. I vissa länder uppskattas varje år upp emot 300 000 människor dö till följd av sådana mediciner.

Korruption är direkt kopplat till ökad användning av antibiotika och antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot vår hälsa. Fortsätter antibiotikaresistensen i nuvarande takt förväntas dödsfallen varje år öka med tio miljoner fram till år 2050 och kostnaden för att ta hand om de drabbade kommer motsvara mer än 1.5 gånger den totala bruttonationalprodukten i världen. Sambandet mellan korruptionsnivå och antibiotikaanvändning beror delvis på att korruption snedvrider marknadsförhållanden på så sätt att ekonomiska intressen styr förskrivning i stället för medicinska.

Antalet som vaccineras mot olika typer av sjukdomar minskar också till följd av korruption. Center for Global Development har i sin forskning funnit att mellan 0,5-15 procent av det vaccin som levererats till olika sjukhus försvinner. Procentenheten som går förlorat beror till stor del på vilken typ av vaccin som det är fråga om.

Det är särskilt farligt med korrupta aktörer inom sjukvården eftersom det kan resultera i att fler patienter misstror sjukvårdspersonal och därför vägrar behandling. Frågan ska inte ens uppkomma om ens läkare har köpt sin examen eller om god vård är beroende av personliga kontakter eller mutor.

Källor

Center for Global Development. (2017) How Much Aid is Really Lost to Corruption.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2012) Fighting Corruption in the Road Transport Sector.
FN Sustainable Development Goal 3.
Hussmann, K. (2011) Addressing corruption in the health sector- Securing equitable access to health care for everyone. U4 Anti-Corruption Resource Centre Issue.
IMF (2000) Corruption and the provision of health care and education service.
Mackey, T.K., Vian, T. & Kohler, J. Bull World Health Organ 2018; 96. The sustainable development goals as a framework to combat health-sector corruption.
Rönnerstrand, B., & Lapuente, V. (2017) Corruption and use of antibiotics in regions of Europe. Health Policy. 121; 3.
Sommersguter-Reichmann, M., Wild, C., Stepan, A., Reichmann, G., & Fried A. Individual and Institutional Corruption in European and US Healthcare: Overview and Link of Various Corruption Typologies. Appl Health Econ Health Policy. 2018; 16.
Transparency International (2010) The anti-corruption catalyst: Realising the MDGs by 2015
Transparency International (2019) The ignored pandemic- How corruption in healthcare service delivery threatens Universal Health Coverage.
U4 Anti-Corruption Resource Centre What is corruption?