Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla

Mellan 20-40 procent av finansieringen i vattensektorn går förlorat till korruption. Resurser som skulle kunna gå till borrhål eller vattenledningar som gynnar samhället i stort hamnar istället bland de få med makt och pengar. 

Målet är uppfyllt när allas tillgång till vatten och sanitet garanteras, vilket inte är fallet nu. År 2017 uppgick antalet personer som levde utan rent vatten till 785 miljoner. Tillgången till vatten är nödvändigt för att uppnå andra mål inom ekonomi, industri eller jordbruk.

Korruption är ett stort problem inom vattensektorn. Uppskattningsvis går 20 till 40 procent av finansieringen i vattensektorn förlorat till följd av korruption. Långa aktörskedjor, dyra projekt och kontaktytorna med den offentliga sektorn skapar risker för korruption. Tillgång till vatten är attraktivt, vilket skapar incitament för maktmissbruk och att andra faktorer än sakliga styr hur vattentillgången fördelas på hushållsnivå. Det förekommer att vattenavläsningar hittas på och borrhål placeras utifrån vad som är bäst för beslutsfattaren. Andra exempel på korrupta agerande inom sektorn är tillförsäkrande av kontrakt genom mutor, mörkning av överanvändningar eller genvägar i arbetet med hjälp av korruption.

Korruption påverkar dock inte bara tillgången utan även priset och kvalitén. I vissa områden förväntas korruptionen medföra en prishöjning för att dra in vatten på 35-40 procent, en höjning som slår mot de som har det allra sämst.

På individnivå drabbas kvinnor värst av bristande tillgång till vatten och sanitet. Många flickor kan inte gå i skolan på grund av att toaletter inte är en prioriterad fråga vilket försvårar för flickor som menstruerar. I somliga världsdelar faller uppgiften att tillförsäkra vatten nästan uteslutande på kvinnor och flickor, vilket negativt påverkar flickors möjlighet till skolnärvaro. Att hämta vatten är i sin tur inte utan fara. Det finns flera rapporterade fall där kvinnor berättat att de blivit krävda på sexuella tjänster för att få tillgång till vatten.

Olagliga ageranden möjliggörs i många fall genom korruption. I vissa länder har olaglig tippning av giftiga restprodukter i vattensamlingar lett till att 9 av 10 grundvattensamlingar blivit obrukbara. Studier indikerar att 20-70 procent av vattenresurserna hade kunnat sparas om transparens utgjort regel inom denna sektor och korruptionen hämmats.

Källor

FN. Sustainable Development Goal 6.
Martini, M. (2012) Environmental crime and corruption. U4 Anit-Corruption Resource Centre Expert Answer: 326.
Stålgren, P. (2006) Corruption in the Water Sector: Causes, Consequences and Potential Reform. Swedish Water House Policy Brief Nr. 4.
Transparency International (2010) The anti-corruption catalyst: Realising the MDGs by 2015.
Water Integrity Network. Gender.
Water Integrity Network (2015) What is corruption in the water sector.