Mål 4 – God utbildning

Att lära sig räkna, skriva eller läsa ska inte kräva en muta. Betyg ska inte vara till salu.

Målet betonar det viktiga i att utbildning är tillgänglig för alla och att kvalitén och kvantiteten inte ska skiljas åt beroende på land. För närvarande är cirka 100 miljoner av världens ungdomar inte läskunniga. Studier har visat att många familjer tvingas betala höga mutor för utbildningar som ska vara gratis. I flera fall leder det till att familjer inte har råd att skicka barnen till skolan. I flera länder har det uppdagats att delar av skolfinansieringen har betalats ut till lärare som bara finns på pappret och inte ute i skolorna.

Utbildning är för många en rättighet som värderas högt. Utbildningssektorn står också ofta för en stor del av den offentliga budgeten. Båda dessa faktorer skapar incitament för maktmissbruk. I länder med låg grad av läskunnighet och utbildning upptäcks färre fall av korruption när personer saknar kunskap att upptäcka felaktigheter. För barns del blir utbildningens innehåll lidande. Vissa lärare väljer nämligen att enbart lära ut vissa delar för att kunna ta betalt för att undervisa övriga delar privat. I andra fall så dyker läraren bara upp ibland och saknas helt andra dagar. Det gör även så att barn tidigt blir vana vid mutor och många växer upp med bilden av att det är så samhället fungerar.

Betyg är hårdvaluta och kan i många fall vara avgörande för framtiden. Det förekommer betyg grundade på bl.a. mutor, köpta rättningsmallar, fuskmärkta hjälpmedel och fabricerade examina. I Sverige har en lärare dömts för att ha erbjudit elever att mot betalning få högre betyg.

Korrupta ageranden inom skolväsendet drabbar dock inte bara elever och lärare utan det försvagar tilltron till hela utbildningsväsendet. Korruption är därför enligt Transparency International en symbol för när samhället misslyckats med att på ett rättvist och meritokratiskt sätt hantera konkurrerande intressen.

Forskningen har påvisat på ett starkt samband mellan tillgång till god och likvärdig utbildning och graden av korruption i ett land. Antikorruptionsarbetet måste därför börja i skolsalen.

Källor

Elbahnasawy, N. G. & Revier, C. F. (2012) The Determinants of Corruption. The Developing Economies: 50.
Kirya, M. (2019) Education sector corruption: How to assess it and ways to address it. U4 Anti-Corruption Resource Centre Issue 2019; 5.
Transparency International (2013) Global Corruption Report- Education.
U4 Anti-Corruption Resource Centre. Leveraging the education system to promote integrity.
UNDP i Sverige. 2015. 4 God utbildning för alla.
UNESCO (2018) Education Illiterate population. Stat technology.
Uslander, E. M. & Rothstein, B. (2012) Mass education, state-building and equality Searching for the roots of corruption.