Mål 5 – Jämställdhet

Världen över upptar kvinnor enbart dryga femtedelen av sätena i samtliga nationella parlament. I svenska kommuner är utsikterna något bättre då kvinnor upptar ungefär två femtedelar. Jämställdhet inom politiken har samtidigt visat sig vara en viktig ingrediens för att motverka korruption på samhällsnivå. Den politiska spelplanen ska inte avgöras av svågerpolitik. Vänskapsband ska inte ta företräde över kompetens.

Målet handlar om vikten att stärka kvinnors position på samtliga samhällsnivåer och verka för jämställda samhällen. De negativa ekonomiska effekterna av korruption drabbar generellt kvinnor hårdare än män. Även på det mänskliga planet slår korruption främst mot kvinnor. 80 procent av människohandeln är av kvinnor – en handel som frodas i korrupta miljöer och i stora delar möjliggörs genom mutor.

Inom landadministration har det visat sig att kvinnor drabbas hårdare i de fall marknadstilldelningen är korrumperad. Det är avgörande med tillgång till land för att kunna bedriva jordbruk.

Kvinnors möjlighet att påverka samhället krymper när korruption genomsyrar viktiga samhällsfunktioner. Världen över upptar kvinnor enbart drygt en femtedel av alla politiska poster i nationella parlament. En konsekvens av att valproceduren i flera fall bygger på vänskapsband, släktskap och andra osakliga hänsynstaganden istället för kvalifikationer, vilket flera gånger försämrar kvinnors möjlighet att bli valda. Detta ska ställas mot studier som har visat att en ökad jämställdhet i politiska församlingar har en positiv effekt på korruptionsnivåerna.

Korruption står i motsatsförhållande till meritokrati – system som bygger på meriter snarare än relationer och samhällsstatus. Bygger tillsättning av anställningar på vänskapsband och favoriseringar istället för meriter slås förutsättningarna för jämställdhet i såväl offentlig sektor som näringsliv undan.

Källor

Boehm, F., & Sierra, E. (2015) The gendered impact of corruption. U4 Anti- Corruption Resource Centre Brief 2015:9.
Fuentes, A. (2018) The Link Between Corruption and Gender Inequality: A Heavy Burden for Development and Democracy.
OECD (2016) Putting an end to corruption.
Sida (2015) Gender and Corruption.
Stockemer, D., & Sundström, A. (2018) Corruption and women in cabinets: Informal barriers to recruitment in the executive.
Transparency International (2016) Gender and Corruption- Topic Guide.
Transparency International (2018) Land Corruption Topic Guide.
UNDP i Sverige. 2015. 5 Jämställdhet.
UN Women (2019) Facts and figures: Leadership and political participation.