Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

De värden som framhålls i mål 16 motverkas alla av korruption. Korruption slår mot det viktigaste vi har för fungerande samhällen: stabila och rättssäkra institutioner. För vad händer om rättvisans väktare agerar korrupt, eller rättsstatens skydd begränsas till de som har råd att betala?

Målet betonar att det i alla samhällen ska råda fred, finnas rättssystem och möjligheten till ansvarsutkrävning. Som ett delmål finns att väsentligt minska alla former av mutor och korruption. Läs mer här om varför det istället bör betraktas som ett eget huvudmål.

Stabila och rättssäkra institutioner är fundamentala för att samhällen ska fungera och för mellanmänsklig tillit. Huvudorsaken till brister i mänsklig välfärd går att finna i brister i samhällsinstitutioner.

Korrupta ageranden har störst spelrum när transparensen är bristfällig och möjligheterna till ansvarsutkrävning är få. Om rättsväsendet är korrumperat fråntas människor tillgång till det grundläggande skydd som samhället ska garantera. Korruption inom rättsväsendet kan bl.a. leda till att brottslingar går fria samtidigt som fattiga riskerar att inte få sitt fall prövat på grund av att de inte har råd att betala mutan som krävs för att bli hörd. Dessutom leder korrupta rättskedjor till ökad droghandel, lågt förtroende för rättssäkerhet och valproceduren samt begränsningar av yttrandefrihet och pressfrihet.

Studier har funnit att i samhällen där korruptionen är mer utbredd budgeteras mer till militären. Flera fall belyser hur rapporter förts över påhittade soldater för att dra in pengar på bekostnad av majoriteten som betalar i form av försämrad tillit. Det händer även att soldater sockrar olika priser för att själva kunna leva flott, vilket flera gånger stöttas av den högre ledningen i samhället.

Vid utbredd korruption påverkas det politiska deltagande negativt oberoende om personen som röstat är utbildad eller politiskt kunnig, faktorer som brukar ha positiv effekt på valdeltagandet men som neutraliseras vid korruption.

Källor

Agerberg, M. (2019) The Curse of Knowledge? Education, Corruption, and Politics. Political Behavior 41:2.
International Monetary Fund (2000) Corruption and Military Spending.
MacLachlan, K. (2018) Corruption and conflict: hand in glove. Nato Review.
Mann, C (2011) Corruption in justice and security. U4 Anti-Corruption Resource Centre Expert Answers.
OECD (2016) Putting an end to corruption.
OECD (2016) Trafficking in Persons and Corruption: Breaking the Chain, OECD Public Governance Reviews.
Rothstein, B. (2015) De samhälleliga institutionernas kvalitet – Slutrapport från ett forskningsprojekt.
Sundström, A. (2016) Violence and the costs of honesty: rethinking bureaucrats’ choices to take bribes. Public Admin: 94.
UNDP i Sverige (2015) 16 Fredliga och inkluderande samhällen.