Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Studier har visat att anställda värdesätter god organisationskultur högre än lön, karriär och uppgifter på arbetsplatsen. Det viktigaste är att arbetsgivaren har en affärsidé som håller god etisk standard och att arbetet drivs utifrån transparens, rättvis behandling och sunt ledarskap. När anställda känner hög tillit för sin arbetsplats ökar produktiviteten, och det är då som företaget går med vinst.

Alla ska enligt mål 8 arbeta under rimliga förhållanden. Den ekonomiska tillväxten ska inte heller vara exkluderande och ohållbar.

Rimliga förhållanden för anställda är beroende av att lagar till skydd för anställda upprätthålls. När sådana lagar kan kringgås med hjälp av mutor riskeras arbetsförhållandena. I vissa fall har det gått så långt att byggnationer godkänts med mutor eller så har lågkvalitetsvaror används för att få extra pengar över, vilket gjort att bygget rasat och anställda dött. Anställda i högkorrupta länder tvingas i många fall ta av sin lön för att betala för basala samhällstjänster, som ska vara gratis tillgängliga. Även detta påverkar möjligheterna att arbeta under rimliga förhållanden.

Korruption hämmar tillväxt och ekonomisk utveckling, framförallt genom att korruption urholkar tilltron till samhällets institutioner, vilket negativt påverkar bland annat investeringsviljan. Förekomsten av korruption medför marknadshinder som framförallt drabbar mindre företag som inte har råd att muta sig fram samt sätter marknadsmekanismerna ur spel, med stora kostnader till följd. OECD uppskattar att korruption kostar i snitt 10 procent av de årliga intäkterna. Korruption slår direkt mot tilliten på en arbetsplats. Studier visar att när anställda känner hög tillit till sin arbetsplats ökar produktiviteten och företaget blir vinstvinnande.

Källor
Boehm, F., & Sierra, E. (2015) The gendered impact of corruption. U4 Anti- Corruption Resource Centre Brief 2015:9.
Bowman, J.S., & West, J.P. (2014) Public Service Ethics: Individual and Institutional responsibilities.
Chêne, M. (2014) The impact of corruption on growth and inequality. Transparency Internationals Anti-corruption help desk.
Corruption Watch. What is corruption- we are all affected.
Escaleras, M., Register, C. A., & Anbarci, N. (2006) Public Sector Corruption and Natural Disasters: A Potentially Deadly Interaction.
FN. Sustainable development goal 8.
Konkurrensverket (2018) Korruption som begränsar konkurrensen. Konkurrensverkets rapportserie 2018:10.
Martini, M. (2012) Environmental crime and corruption. U4 Anti-Corruption Resource Centre Expert Answer: 326.
OECD (2017) Global Trade Without Corruption- Fighting the Hidden Tariff.
OECD (2016) Putting an end to corruption.
Zak, P.J. (2017) The Neuroscience of Trust. Harvard Business Review. January-February 2017 Issue.