Mål 7 – Hållbar energi för alla

Flera forskare har sett att lokala energiprojekt bäst tas emot i samhällen där korruption inte har ett starkt fäste. Korruption raserar förtroendet gentemot internationella aktörer och försvårar arbetet med att etablera nödvändiga projekt.

Ingen ska enligt mål 7 vara utan energi som är förmånlig, aktuell, varaktig och bra. Antalet personer som saknar elektricitet uppgår dock till närmare 840 miljoner.

Satsningar inom energiområdet har svårast att nå önskade resultat i miljöer med utbredd korruption och fattigdom samt låg grad av tillit bland befolkningen. Det är på grund av att det är svårt att få personer som lever på lite pengar att investera i projekt som genomförs av främlingar. Även om projektet inte är korrupt kommer rykten florera om att så är fallet, vilket försvagar tilltron ytterligare. Graden av korruption har också samband med antalet avbrott i elförsörjningen, där hög grad av korruption är kopplat till fler avbrott. Dessutom är det svårt att få utländska investerare att gå in på korrupta marknader i och med de risker det medför.

Den förnyelsebara energibranschen är inte fri från korruption. Forskare har sett tendenser till karteller bestående av aktörer från politik liksom näringsliv som samverkar för att uppnå personlig vinning, t.ex. för att säkra tillstånd för att bygga vindkraftparker illegalt. Konsekvensen av korruption medför att projekt som på allvar kan göra skillnad riskerar konkurreras bort eller begränsas till några få utvalda, med negativa följder för utvecklingen på energiområdet.

Källor

Boamah, F., & Williams, A. (2019) ”Kenyapowerless”- Corruption in electricity as”problem-solving” in Kenya´s periphery.  U4 Anti-Corruption Resource Centre Brief 2019:1.
Boräng, F. & Ahlborg, H. (2017) Institution building in challenging contexts- energy for development in Tanzania. QoG Working Paper Series 2017:3.
Boräng, F., Jagers. S., & Povitkina, M. (2016) How corruption shapes the relationship between democracy and electrification. QoG Working Paper Series. 2016: 14.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (2012) Fighting Corruption in the Road Transport Sector.
FN Sustainable development goal 7.
Gennaioli, C., & Tavoni, M. (2016) Clean or dirty energy: evidence of corruption in the renewable energy sector.
Montinola, G.R., & Jackman, R.W. (2002) Sources of Corruption: A Cross-Country Study. British Journal of Political Science. 32:1.
U4 Anti-Corruption Resource Centre Basic guide to corruption and anti-corruption in oil, gas and mining sectors.
UNDP i Sverige (2015) 7 Hållbar energi för alla.
World Economic Forum (2019) The true cost of corruption is higher than you might realise.